Naar inhoud

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

Ontvang 10% korting op je eerste bestelling

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Algemene voorwaarden

1. Algemeen/ Toepasselijkheid

 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Westimpex. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Westimpex.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Westimpex erkend.

1.4 Westimpex behoud het recht om te alle tijden haar algemene voorwaarden aan te passen.

 

2. Overeenkomst

 

2.1 Een overeenkomst tussen Westimpex en een klant komt tot stand nadat uw bestelling is geplaatst en een orderbevestiging is ontvangen via het opgegeven emailadres.

2.2 Westimpex is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Westimpex dit mee binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling.

 

3. Aanbiedingen

 

3.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld.

3.2 Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.

3.3 Westimpex is gerechtigd om aanbiedingen te wijzigen of annuleren zonder aankondiging vooraf.

3.4 Westimpex is niet gebonden aan haar aanbieding indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

 

4. Prijzen

 

4.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.2 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW. Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

4.3 Westimpex is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Eventuele prijswijzigingen worden niet doorgevoerd, als u de bestelling al heeft voltooid.

4.4 Indien de klant zich niet in Nederland bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventuele belastingen en heffingen die het land hanteert.

5. Betaling

5.1 De klant kan het verschuldigde bedrag voldoen door middel van elektronische vooruitbetaling.

5.2 Bij het uitblijven van een tijdige betaling is Westimpex gerechtigd om de order te annuleren en is er geen overeenkomst tot stand gekomen.

6. Levering

6.1 Op de website genoemde leveringstermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

6.2 Westimpex streeft ernaar om de indicatieve leveringstermijn zoals vermeld op de website te behalen.

6.3 Levering vindt alleen plaats nadat het te betalen bedrag is ontvangen door Westimpex.

7. Herroepingsrecht

7.1 De klant heeft het recht (een deel van) de geleverde producten binnen 14 werkdagen na ontvangst te retourneren mits:

  1. Er eerst contact is opgenomen met Westimpex.
  2. De producten ongebruikt, onbeschadigd, ongeopend en in de orginele verpakking zitten.
  3. De klant zelf verantwoordelijk is voor kosten voor het versturen en voor het risico van het pakket- en deze kosten en dit risico hierbij door klant worden aanvaard totdat Westimpex het pakket in ontvangst heeft genomen.

7.2 Met inachtneming van het geen is bepaald in artikel 7.1, draagt Westimpex er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het aankoopbedrag aan de klant wordt terugbetaald.

7.3 Westimpex behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren indien het product niet in goede orde is ontvangen en is zij gerechtigd kosten in rekening te brengen.

8. Overmacht

8.1 Westimpex is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Westimpex alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

8.3 Westimpex behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Westimpex gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

9. Garantie

9.2 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de klant jegens Westimpex in gebreke is; B) de klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; C) de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Westimpex is niet aansprakelijk voor schade aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van producten.

11. Reclameren

11.1 De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Westimpex) deze gebreken onmiddellijk te melden aan de klantenservice van Westimpex. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 werkdagen na levering aan Westimpex per mail te worden gemeld. Terugzending van het product dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

11.2 De klant is zelf verantwoordelijk voor kosten voor het versturen en voor het risico van het pakket totdat Westimpex het pakket in ontvangst heeft genomen.

11.3 Indien blijkt dat de producten na onderzoek door Westimpex niet voldoen aan de overeenkomst dan heeft de klant recht op een vervangend artikel, mits nog leverbaar, of restitutie van de waarde van het product.

12. Gegevensbeheer

12.1 Indien u een bestelling plaatst bij Westimpex, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Westimpex. Westimpex houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacybeleid.

12.2 Westimpex respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

12.3 Westimpex maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.